Ontslagvergoeding

Per 1 juli 2015 komt de alom bekende kantonrechtersformule te vervallen. Daarvoor in de plaats komt een transitievergoeding.

Wie heeft recht op de transitievergoeding?

Werkgever is aan werknemer een transitievergoeding verschuldigd, indien de arbeidsovereenkomst ten minste 24 maanden heeft geduurd en de arbeidsovereenkomst:
1) door werkgever is opgezegd;
2) op verzoek van werkgever is ontbonden; of
3) beëindigd is van rechtswege en vervolgens niet door werkgever is voortgezet.

Indien echter sprake is van ernstig verwijtbaar handelen of nalaten van werkgever, waardoor de arbeidsovereenkomst
1) door werknemer is opgezegd,
2) op verzoek van werknemer is ontbonden; of
3) op initiatief van werknemer de arbeidsovereenkomst niet na een beëindiging van rechtswege is voortgezet,
is ook de transitievergoeding verschuldigd.

Hoe hoog is de transitievergoeding?

De transitievergoeding wordt berekend door het maandsalaris en de duur van de arbeidsovereenkomst:

Een derde van het bruto maandsalaris per dienstjaar voor de eerste tien dienstjaren;
De helft van het bruto maandsalaris per dienstjaar na het tiende dienstjaar;
De transitievergoeding bedraagt maximaal € 75.000,- of het jaarsalaris als dat hoger is dan € 75.000,-.

Let op: voor de berekening van de duur van de arbeidsovereenkomst, worden:
1) de maanden voordat werknemer de 18 jarige leeftijd heeft bereikt en waarin de gemiddelde omvang van de door de werknemer verrichte arbeid ten hoogste twaalf uur per week betrof, buiten beschouwing gelaten;
2) samengeteld de arbeidsovereenkomsten, die elkaar met tussenpozen van ten hoogste zes maanden hebben opgevolgd. Dit geldt zowel bij dezelfde werkgever als bij verschillende werkgevers die ten aanzien van de verrichte arbeid redelijkerwijze geacht moeten worden elkaars opvolger te zijn.

Klik hier om uw transitievergoeding te berekenen!

Mochten er naar aanleiding vragen zijn, schroom dan niet om met mr. H.V. van Seventer contact op te nemen, telefoon: 0318-514813, e-mail: hvanseventer@vanloon-advocaten.nl.