Algemene voorwaarden

Gedeponeerd bij de Rechtbank Midden-Nederland Utrecht op 27 augustus 2015 onder nummer 159/2015.

1.             TOEPASSELIJKHEID

Alle opdrachten tot het verlenen van juridische bijstand worden uitsluitend aanvaard op naam en voor rekening van Van Loon Advocaten B.V., onder toepasselijkheid van deze algemene voorwaarden. Wij bepalen wie voor de feitelijke uitvoering van de opdracht de meest aangewezen behandelaar is. Dit geldt ook indien het de uitdrukkelijke of de stilzwijgende bedoeling is dat een opdracht door een bepaalde behandelaar zal worden uitgevoerd. Waar in deze voorwaarden over “u” wordt gesproken, wordt bedoeld de opdrachtgever/cliënt(e). Dat kan een rechtspersoon en/of een natuurlijk persoon zijn.

2.             INFORMATIE

De aanpak en het verloop van de zaak is in hoge mate afhankelijk van de informatie die u ons verstrekt. Zonder uw informatie is het voor ons onmogelijk om uw belangen goed te behartigen. Het is daarom een vereiste dat u ons juist en volledig informeert. Die verantwoordelijkheid ligt uitdrukkelijk bij u.
Natuurlijk zullen wij u de vragen stellen die voor ons in het algemeen van belang zijn voor een juiste behandeling van uw zaak. Maar specifieke informatie kent u alleen. Geeft u ons daarom zoveel mogelijk details over uw geval. En als wij van u gegevens vragen, zorgt u er dan voor dat deze compleet zijn en zo spoedig mogelijk aan ons ter beschikking worden gesteld. U hoeft zich daarbij geen zorgen te maken over informatie die vertrouwelijk is. Die is bij ons in goede handen, wij hebben een geheimhoudingsplicht. Voelt u zich dus vrij om ons ook hierover te informeren, maar geeft u daarbij dan wel aan dat het gaat om vertrouwelijke informatie.

Mocht later blijken dat u bepaalde belangrijke informatie heeft achter gehouden, of ons onvolledig of zelfs onjuist heeft geïnformeerd, kan dat leiden tot een onjuiste inschatting of aanpak van uw zaak. Die kan dan anders aflopen dan u had verwacht. Dat is zowel voor u als voor ons vervelend. Wij zijn daarvoor echter niet aansprakelijk.
Voor een goede afwikkeling van uw zaak is het zeer belangrijk dat u voor ons steeds goed bereikbaar bent. U moet daarvoor zorgen. Zo dient u ons direct te informeren over een wijziging in uw adres, e-mail of telefoonnummer.
In principe geven wij op basis van de door u ter beschikking gestelde informatie en onze expertise aan het begin van de behandeling steeds een inschatting van uw kansen. U mag van ons verwachten dat wij ons zullen inspannen om tot het gewenste resultaat te komen. Maar ook als uw zaak door ons als kansrijk wordt ingeschat, houdt dat geen garantie in voor succes.

3.             HONORERING

Wij zullen bij het begin van de behandeling altijd controleren of u in aanmerking komt voor een toevoeging, de door de overheid gefinancierde rechtshulp (waarbij wij aan u worden toegevoegd). Aan de hand van de jaaropgave(n) van uw inkomsten van twee jaar geleden (in geval van samenwoning: van u beiden) en uw informatie over evt. vermogen zullen wij een voorlopige inschatting maken of u van deze mogelijkheid gebruik kunt maken. Door ons de aanvraag te laten doen, geeft u automatisch toestemming om uw financiële gegevens door de Raad voor Rechtsbijstand op te laten vragen bij de belastingdienst. De Raad voor Rechtsbijstand beslist uiteindelijk over uw aanvraag.
Wij behouden ons het recht voor om bepaalde zaken enkel op betalende basis in behandeling te nemen. In voorkomende gevallen zullen wij u doorverwijzen naar het Juridisch Loket.
Op basis van de hiervoor genoemde informatie zullen wij een inschatting maken van uw eigen bijdrage en de evt. bijkomende kosten die niet worden vergoed door de Raad voor Rechtsbijstand, zoals (een deel van het) griffierecht, kosten voor uittreksels en evt. kosten van derden. Het totaalbedrag schatten wij in onze eerste bespreking in en delen dat direct aan u mee.
De Raad voor Rechtsbijstand kijkt in eerste instantie alleen naar uw jaarinkomen in het peiljaar (= twee jaar voor de aanvraag). De Raad maakt daarbij gebruik van de informatie die zij verkrijgt bij de belastingdienst. Indien uw inkomen in het peiljaar boven de inkomensgrens uit komt maar sindsdien aanzienlijk is gewijzigd, zal uw aanvraag in eerste instantie worden afgewezen. U kunt dan een zogenaamde peiljaarverlegging aanvragen. Aan de hand van het door u op te geven huidige inkomen en vermogen wordt dan een schatting gemaakt. Totdat er besloten is op uw verzoek tot peiljaarverlegging, zullen wij u als betalend cliënt aanmerken. Wordt de toevoeging door middel van een peiljaarverlegging alsnog verstrekt, zullen wij de van u ontvangen bedragen zoveel mogelijk verrekenen en restitueren. U moet er overigens wel rekening mee houden dat de Raad voor Rechtsbijstand een controle zal uitvoeren zodra de belastingdienst uw geschatte inkomen en vermogen in het verlegde peiljaar definitief heeft vastgesteld. Mocht u dan achteraf toch niet in aanmerking komen voor de gefinancierde rechtsbijstand, dan wordt de toevoeging alsnog, met terugwerkende kracht ingetrokken en zal de Raad voor Rechtsbijstand de vastgestelde vergoeding bij u terugvorderen.

Als aan u een toevoeging wordt verstrekt, geldt het volgende. Wij moeten na afloop van de werkzaamheden de Raad voor Rechtsbijstand informeren over de financiële afloop. Bij zaken met een aanzienlijk financieel belang (bijvoorbeeld bij te verdelen overwaarde van de eigen woning bij een echtscheiding) kan het zijn dat u bij het begin van de behandeling niet in staat bent om ons uurtarief voor betalende cliënten te voldoen, maar tussentijds of na afloop van de zaak wel, omdat u inmiddels de beschikking heeft gekregen over voldoende financiële middelen. Dat kan het gevolg zijn van het door ons behaalde resultaat (bijv. een aanzienlijke ontbindingsvergoeding in een arbeidsgeschil), maar ook omdat u om andere redenen inkomen of vermogen heeft gekregen (bijv. omdat de echtelijke woning tijdens de echtscheidingsprocedure of kort daarna is verkocht en een aanzienlijke overwaarde is gerealiseerd). Indien uw financiële mogelijkheden door de uitkomst van de zaak zijn gewijzigd, en uw inkomen of vermogen alsdan boven de vermogens grens uitkomt, wordt de toevoeging met terugwerkende kracht ingetrokken. In dat geval wordt u alsnog als betalend cliënt aangemerkt en dient u onze werkzaamheden op basis van ons uurtarief voor betalende cliënten te betalen.

Wij maken vooraf maar ook tussentijds een inschatting of dat het geval zal zijn. Zo ja, dan zenden wij u desgewenst steeds tussentijds declaraties om u op de hoogte te houden van het bedrag dat u zou moeten betalen als u uiteindelijk toch geen toevoeging zou krijgen. Dit zijn voorwaardelijke declaraties, die u (nog) niet hoeft te voldoen zolang u een toevoeging heeft. Wordt deze ingetrokken dan moet u deze declaraties wel direct voldoen. Voor dat geval moet u ons dan zekerheid verschaffen, bijv. in de vorm van een volmacht tot uitbetaling van onze declaraties, aan de notaris die de echtelijke woning zal passeren. Wordt de toevoeging niet ingetrokken, dan vervallen de declaraties.

In principe kunnen wij nog niet starten met onze werkzaamheden zolang u nog geen toevoeging heeft. Werkzaamheden die in afwachting daarvan reeds zijn uitgevoerd, bijv. omdat het spoedeisend belang van uw zaak dat eiste, zullen bij u in rekening worden gebracht op basis van ons uurtarief voor betalende cliënten indien de aanvraag toevoeging wordt afgewezen. Dat is ook het geval als u in principe wel in aanmerking kwam voor een toevoeging, maar verzuimde om de door ons gevraagde informatie daarvoor te verstrekken. Zoals gezegd, vragen wij u om zekerheid, als de toevoeging naar onze inschatting uiteindelijk zal worden ingetrokken. Zolang die niet is verstrekt, kunnen wij ook niet beginnen of de behandeling van uw zaak voortzetten.

Het kan zijn dat de toevoegingsaanvraag in eerste instantie is afgewezen, maar uw financiële situatie daarna verslechtert. U hebt bijv. uw baan verloren of bent arbeidsongeschikt geraakt. In dat geval kan tussentijds opnieuw een aanvraag worden ingediend en kunt u wellicht voor de rest van de behandeling alsnog in aanmerking komen voor een toevoeging. Het is echter primair uw verantwoordelijkheid om ons over dergelijke wijzigingen te informeren. Als u dat verzuimt, kunt u achteraf geen bezwaar maken tegen onze declaraties op basis van ons uurtarief voor betalende cliënten.

Als u niet in aanmerking komt voor een toevoeging, vragen wij u bij het begin van de behandeling een voorschot. Onze werkzaamheden worden vervolgens eens per maand bij u in rekening gebracht tegen ons basis uurtarief voor betalende cliënten ad € 210,- te vermeerderen 6% kantoorkosten, waarover 21% BTW wordt berekend. Wij behouden ons het recht voor om zowel in lopende als in nieuwe zaken eenmaal per jaar op de eerste januari het basis uurtarief te verhogen met maximaal tien procent. Kosten van derden worden uiteraard ook aan u doorberekend. U kunt daarbij denken aan de kosten van griffierechten aan de Rechtbank en de kosten van de deurwaarder. In zaken van groot belang of als bijzondere inspanning moet worden geleverd kan het basistarief worden vermenigvuldigd met een bepaalde factor. Dat zal dan vooraf aan u worden kenbaar gemaakt.

Bij dienstverlening aan meerdere personen zijn die allen hoofdelijk aansprakelijk voor de toegezonden declaraties, ongeacht op wiens naam deze zijn gesteld. Bij dienstverlening aan een rechtspersoon zijn de directieleden en bestuurders mede hoofdelijk aansprakelijk voor de toegezonden declaraties, ongeacht op wiens naam deze zijn gesteld.

Tenzij schriftelijk anders overeengekomen dient betaling te geschieden binnen 14 dagen na factuur­datum op een door ons aan te geven wijze in de valuta waarin is gefactureerd. De op onze bankafschrift aangegeven valutadag wordt als dag van betaling aangemerkt.
Alle door u of namens u verrichte betalingen strekken primair tot voldoening van eventuele rente en door ons gemaakte invorderingskosten en vervolgens ter vol­doening van de oudste openstaande factuur(en). Wij kunnen, zonder daardoor in verzuim te komen, een aanbod tot betaling weigeren, indien u een andere volgorde voor de toerekening aanwijst. Wij kunnen volledige aflossing van de hoofdsom weigeren, indien daarbij niet eveneens de opengevallen en lopende rente alsmede de kosten worden voldaan.
Bezwaren tegen de hoogte van de facturen schorten de betalingsverplichting niet op.
In geval van liquidatie, faillissement of surseance van betaling van u zullen onze vorderingen en de verplichtingen van u jegens ons onmiddellijk opeisbaar zijn.

4. RENTE EN KOSTEN

Indien betaling niet binnen de bepaalde termijn heeft plaatsge­vonden, bent u rechtswege in verzuim en vanaf factuurdatum een samengestelde rente van 2% per (gedeelte van een) maand verschuldigd over het (nog) openstaande bedrag, berekend over de periode van verzuim. Als de wettelijke rente hoger is, geldt de wettelijke rente. Een gedeelte van een maand geldt als een volle maand.
Alle te maken gerechtelijke en buitengerechtelijke kosten komen voor uw rekening. De gerechtelijke kosten omvatten mede alle feitelijke kosten van rechts- en proces­bijstand tijdens een gerechtelijke procedure gemaakt, welke het liquidatietarief te boven gaan.
Indien u een rechtspersoon bent, of een natuurlijk persoon die handelt in de uitoefening van een beroep of bedrijf wordt aanspraak gemaakt op buitengerechtelijke incassokosten van tenminste 15% van het met inbe­grip van voornoemde rente op het door u verschuldigde bedrag, zulks met een minimum van € 250,-.
Indien u consument bent, worden buitengerechtelijke incassokosten in rekening gebracht volgens “het Besluit Vergoeding voor Buitengerechtelijke Incassokosten, zoals genoemd in lid 4 van artikel 6:96 BW. Hierbij is bepalend dat de zaak betrekking heeft op een uit overeenkomst voortvloeiende verbintenis tot betaling van een geldsom, dan wel dat sprake is van vergoeding van schade die voortvloeit uit een vaststellingsovereenkomst of dat het een verbintenis tot betaling van een geldsom betreft die is omgezet in een verbintenis tot vervangende schadevergoeding in de zin van artikel 6:87 BW.

De buitengerechtelijke incassokosten (excl. BTW) zijn dan als volgt:
*  Minimumtarief € 40,00
*  15% over eerste € 2.500,00
*  10% over volgende € 2.500,00
*  5% over volgende € 5.000,00
*  1% over de volgende € 190.000,00
*  0,5% over het meerdere van de hoofdsom met een maximum van € 6.775,-

Zover hoeft het wat ons betreft echter niet te komen. Indien u met de betaling van een declaratie een probleem heeft, neem u dan contact op met onze secretaresse, om te bezien of er een betalingsregeling getroffen kan worden. Als zo’n regeling is getroffen en u die niet stipt nakomt, wordt de openstaande restvordering overigens wel ineens en geheel opeisbaar, zonder verdere aankondiging.

5.             COMMUNICATIE

Ons kantoor is tijdens kantooruren (van 8.30 tot 17.30 uur) bereikbaar. Vaak kunt u als nieuwe relatie al dezelfde week terecht voor een eerste gesprek. Als bestaande relatie wordt u zo mogelijk direct te woord gestaan door de behandelaars, als zij op kantoor zijn. Anders wordt u nog dezelfde dag maar in ieder geval op zo kort mogelijke termijn  teruggebeld. Wij informeren u steeds over het verloop van uw zaak. Van alle relevante correspondentie en stukken ontvangt u een kopie. Van u verwachten wij dat u ons steeds onverwijld en volledig informeert als wij u vragen om gegevens.

6.             AANSPRAKELIJKHEID

Wij zijn verzekerd voor onze beroepsaansprakelijkheid. Onze aansprakelijkheid is beperk tot de schade die door onze verzekeraar wordt vergoed en uitgekeerd, aangevuld met een evt. eigen risico, verder is aansprakelijkheid uitgesloten. Indien, om welke reden dan ook, geen uitkering mocht plaatsvinden, is onze aansprakelijkheid beperkt tot het door ons in rekening gebrachte honorarium voor die opdracht.

7.             KLACHTEN

Wij hebben een interne klachtenregeling voor het geval u niet tevreden mocht zijn over onze werkzaamheden. Het kan ook zijn dat u een probleem heeft met de hoogte van onze declaratie. U kunt in ieder geval een specificatie krijgen van de door ons verrichte werkzaamheden.
Wij behandelen uw klachten zeer serieus en zullen in overleg met u altijd trachten om tot een goede oplossing te komen. Mocht dat niet lukken, dan heeft u het recht om van de geschillenregeling van de Nederlandse Orde van Advocaten gebruik te maken of – in het uiterste geval – een klacht voor te leggen aan de Deken van de Orde van Advocaten. Ook deze zal echter proberen om het geschil tot een oplossing te brengen. Lukt ook dat niet, dan kan de klacht worden voorgelegd aan de Raad van Discipline.
Indien u een evt. klacht niet binnen drie maanden nadat de aanleiding daarvan zich heeft voorgedaan bij ons heeft ingediend, vervalt uw recht daartoe en zullen wij deze klacht niet meer in behandeling nemen.

8.             DIVERSEN

Gelden die wij in uw zaak voor u ontvangen, worden overgemaakt op de bankrekening van de Stichting Beheer Derdengelden Van Loon Advocaten. Deze worden zo spoedig mogelijk aan u doorbetaald, na verrekening van openstaande declaraties. Over deze derdengelden wordt geen rente vergoed.

Na afsluiting van uw zaak wordt het dossier gedurende zeven jaar in een archief bewaard. De door u ter hand gestelde originele stukken of andere belangrijke stukken (zoals een origineel vonnis) kunt u gedurende deze termijn opvragen bij de secretaresse. Daarna wordt het complete dossier vernietigd.

Op de rechtsverhouding tussen Van Loon Advocaten B.V. en haar cliënten is Nederlands recht van toepassing. Geschillen kunnen (in eerste aanleg) uitsluitend worden voorgelegd aan de bevoegde rechter in het Arrondissement Utrecht.

De bedingen in deze algemene voorwaarden zijn mede gemaakt ten behoeve van alle personen die, al dan niet krachtens arbeidsovereenkomst, voor Van Loon Advocaten of de behandelaars werkzaam zijn (geweest). De algemene voorwaarden zijn ook van toepassing op aanvullende opdrachten en vervolgopdrachten.

 Gedeponeerd bij de Rechtbank Midden-Nederland Utrecht op 27 augustus 2015 onder nummer 159/2015.