Acts of God – overmacht en wanprestatie

In het Engelse recht wordt overmacht aangeduid als een ‘act of God’. In hoeverre God zijn hand heeft in virussen en natuurrampen is een zeer lastige vraag. Voor wie gelooft dat God de bron van alle goed is, kan het kwaad nooit uit Hem voortkomen. Maar als Hij almachtig is, kan het kwaad ook geen grootheid zijn die voor Hem oncontroleerbaar is. Het veiligst varen wij als wij de belijdenis van een goede God vasthouden en ons realiseren dat er in deze wereld kwade krachten en machten zijn die God voortdurend in toom houdt en bestuurt. Daarnaast is het goed om te realiseren dat er vaak een verband is tussen menselijk handelen en het kwaad en dat er tijden kunnen zijn dat God de teugels laat varen en de mens de consequenties van eigen handelen laat voelen.

Dit alles is mijn persoonlijke overtuiging en – vanuit het Engelse recht – de link naar een heel concrete situatie waarmee bedrijven nu geconfronteerd worden: overmacht. De niet toe te rekenen tekortkoming in de nakoming van het contract. Voor die situatie heeft de wet een uitzondering gemaakt. Deze tekortkoming is niet toerekenbaar indien a. zij niet is te wijten aan schuld en evenmin b. voor rekening komt van degene die tekort schiet. De wet of in het maatschappelijk verkeer geldende opvattingen kunnen namelijk bepaalde wanprestaties voor rekening laten komen van degene die tekort schiet.

Maar het belangrijkste punt dat ik hier wil maken is dit: dat in een goed contract is geregeld wat precies wordt verstaan onder overmacht en voor wiens rekening het komt. Let daar dus goed op als u een contract afsluit! Wie in de bouw zit houdt rekening met vorst, wie in de landbouw zit houdt rekening met misoogst.

Het tweede punt dat ik wil maken is dit: dat in een situatie als deze, waarin het coronavirus aan het maatschappelijk verkeer steeds meer beperkingen oplegt, bij de uitvoering van contracten vaak een beroep gedaan kan worden op overmacht.

Ik adviseer u graag als u wordt geconfronteerd met een overmachtssituatie en aansprakelijk wordt gesteld. Of liever nog daarvoor, bij het vorm geven van een beroep op overmacht als u niet kunt nakomen

Van Loon Advocaten, uw specialisten op diverse rechtsgebieden. U kunt uw voordeel doen met onze expertise in onder andere: onroerend goed & RO, intellectueel eigendom en strafrecht.